SÄÄNNÖT

Voimassaolon alku: 04.07.2023 10:43:20

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen kalliomekaniikkayhdistys ry (KMY) ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Society for Rock Mechanics tai ruotsinkielistä nimeä Finska bergmekanikföreningen.

2. Tarkoitus ja toimintatavat

Yhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on toimia Suomessa kalliomekaniikan kehittämiseksi ja edistää tästä tieteestä ja sen sovelluksista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa sekä edistää alan koulutusta ja tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tilaisuuksia, kokouksia ja excursioita, edistää alan julkaisutoimintaa ja ohjeistusta, antaa lausuntoja ja kannanottoja, myöntää apurahoja tai muulla tavoin edistää tarkoituksen toteutumista.

Yhdistys toimii yhteistyössä eri alan organisaatioiden kanssa ja edustaa jäsenistöään kansainvälisessä kalliomekaniikkayhdistyksessä – International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM).

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

3. Yhdistyksen jäsenet ja suoritettavat jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksessä voi henkilöjäsenenä olla varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä sekä eläkeläisjäseniä.

Lisäksi kannatusjäsenenä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöitä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenien vuosimaksun ja liittymismaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

4. Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen, joka on jättänyt yhdistyksen vuosimaksun suorittamatta kahtena vuonna, voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä.

Jäsen, joka on menettelyllään vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä.

Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolisista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, osallistuu kokoukseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseepuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen tai toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksellä on vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kokouskutsussa mainitut muut asiat. Asioista, joita jäsenet haluavat kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle sähköisesti tai postitse. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10. Kokouksen päätösvaltaisuus ja äänestäminen

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla jäsenmaksunsa maksaneella henkilöjäsenellä yksi ääni. Muilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään avoäänestyksin tai 3 kokouksen äänivaltaisen jäsenen niin vaatiessa salatusti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin vuosikokous.

12. Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen (2/3) ääntenenemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

13. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan mahdollisimman lähellä yhdistyksen tarkoitusperiä olevaan tarkoitukseen.

The Finnish Society for Rock Mechanics